Nederlands | English | FranÁais
shop online
soup
gifts
fruit

Algemene voorwaarden

Voorliggende algemene verkoopsvoorwaarden beheersen alle relaties tussen:

de onderneming De Laere BVBA , met maatschappelijke zetel aan het Kerkplein 15, 1930 Zaventem, BTW BE 0466.824.277, RPR Telefoonnummer : 02 720 00 97 – Faxnummer : 02 725 42 51 (hierna “De Laere BVBA”) en de partijen die via de website www.freshfoodpoint.be een bestelling plaatsen (hierna « de klant » te noemen).

De Laere BVBA biedt haar klanten de mogelijkheid om bepaalde artikelen te bestellen en deze af te halen of op het door de klant gewenste professionele adres te laten leveren.

Onderhavige Algemene Voorwaarden (“Voorwaarden”) zijn van toepassing op alle artikelen uit het freshfoodpoint webshop-assortiment en voor elke bestelling die de klant via www.freshfoodpoint.be plaatst bij De Laere BVBA.

Door het vakje “Ik ga akkoord met de algemene verkoopvoorwaarden” aan te vinken bevestigt de klant voorafgaand aan elke transactie kennis van deze voorwaarden te hebben genomen en deze integraal te aanvaarden.

Artikel 1 – Algemene bijzondere verkoopsvoorwaarden

Door de bestelling te plaatsen via de website www.freshfoodpoint.be bevestigt de klant kennis te hebben genomen van deze Algemene Verkoopswaarden evenals van de bijzondere verkoopsvoorwaarden zoals die vermeld staan op het scherm (benaming, prijs, gewicht, hoeveelheid, bijzondere producteigenschappen, kostprijs van de prestaties enz.). Door een bestelling te plaatsen verklaart U als klant zonder voorbehoud de algemene voorwaarden van De Laere BVBA - zoals gepubliceerd op de website www.freshfoodpoint.be - te aanvaarden.

Artikel 2 – Aanbod

Ondanks het feit dat de brochures en de webshop met de grootst mogelijke zorgvuldigheid worden samengesteld, is het mogelijk dat de aangeboden informatie onvolledig is, materiële fouten bevat of niet up-to-date is.

De Laere BVBA is wat de juistheid, de actueelheid en de volledigheid van de aangeboden informatie slechts gehouden tot een middelenverbintenis. De Laere BVBA is niet aansprakelijk in geval van materiële fouten, zet- of drukfouten.

Het aanbod geldt steeds zolang de voorraad strekt en kan te allen tijde worden aangepast of ingetrokken door De Laere BVBA. De Laere BVBA is gerechtigd om – zonder opgave van redenen – bestellingen te weigeren, de leveringstermijnen aan te passen, de leveringen te splitsen en andere voorwaarden te verbinden aan de levering.

Artikel 3 – Producten of diensten bestellen

3.1. Online bestellen

Stap 1

a. Registratie & login

Alvorens over te gaan tot het plaatsen van een bestelling, dient de klant zich te registreren in het webshop systeem. De registratie dient slechts een maal te gebeuren. Bij een volgend bezoek volstaat het om zichzelf in te loggen met behulp van de gebruikersnaam (e-mail adres van de klant) en wachtwoord dat de klant als bevestiging van de registratie per e-mail ontvangen heeft.

b. On-line bestellen

Na het doorlopen van de webshop en het selecteren van de de gewenste producten, plaatst de klant zijn bestelling door te klikken op de knop "bestel dit winkelmandje". Indien de klant nagelaten heeft om zich eerst te registreren of in te loggen, kan hij dit alsnog doen in stap 2.

Stap 2 : Klant gegevens

Indien de klant correct ingelogd (aangemeld) is verschijnt er een overzicht van alle klantgegevens met alle details van de bestelling. Indien de klant nog niet geregistreerd of ingelogd is kan hij hier alsnog de nodige gegevens invullen. Om verder te gaan kan de klant klikken op een van de 3 groene knoppen ondereaan : 'verder winkelen', 'terug naar winkelmandje' of 'volgende stap'.

Stap 3 : Overzicht

Hier kan de klant zijn gegevens en de bestelling nog eens nakijken. Vervolgens kan de klant zijn bestelling bijsturen door te klikken op de knop “bestelling aanpassen", kiezen om verder te winkelen of zijn bestelling bevestigen. Door de bestelling te bevestigen gaat de klant automatisch akkoord met onze algemene verkoopsvoorwaarden.

Stap 4 :

De klant krijgt een finaal overzicht ter nazicht en bevestigt door te klikken op de knop " bestelling bevestigen" waarna de site een verbinding maakt met de beveiligde online betaalmodule van Ogone.

Stap 5 :

Op het scherm van de beveiligde online betaalmodule van Ogone voert de klant de nodige bankgegevens in. Na de online betaalprocedure te hebben doorlopen keert de klant automatisch terug naar www.freshfoodpoint.be.

3.2 On-line betaalsysteem

De systemen van Ingenico voor automatische transactieregistratie gelden als bewijs van de aard, de inhoud en de datum van de bestelling. Voor elke bestelling ter waarde van meer dan 750 € (all-in prijs van de koopwaar) dient de klant, met uitsluiting van elke andere bestelwijze, de bestelbon op het scherm af te drukken en behoorlijk ondertekend te versturen naar De Laere BVBA, Kerkplein 15, 1930 Zaventem. Daaraan moet een kopie van voorliggende algemene verkoopsvoorwaarden worden toegevoegd, eveneens behoorlijk ondertekend door de klant. Bij ontstentenis wordt elke bestelling die dit bedrag te boven gaat niet in aanmerking genomen en kan daaraan geen enkele rechtskracht worden ontleend.

3.3 Off-line bestellen

De klant kan ervoor kiezen om zijn bestelling off-line door te geven. Dit kan per e-mail aan orders@freshfoodpoint.be of telefonisch op 02 720 00 97. In beide gevallen dient de klant rekening te houden met de voor elk product bepaalde levertermijn en de bepalingen de in Artikel 4. van deze Algemene Voorwaarden.

Artikel 4 – Bevestiging van bestellingen

On-line

De website www.freshfoodpoint.be geeft automatisch een bericht door via electronische post (e-mail) waarin de details van de on-line bestelling worden samengevat.

Wanneer de betaling volgens de door u gekozen betalingsmodaliteit (hetzij online, hetzij per overschrijving, hetzij contant in een van de winkels) voldaan is, bevestigt De Laere BVBA de bestelling. De verkoop wordt pas definitief op het ogenblik dat de bestelling werd bevestigd door De Laere BVBA.

On-line bestellingen worden pas door het webshop systeem bevestigd als deze de bevestiging van betaling ontvangen heeft van de externe on-line betaalmodule. De Laere BVBA engageert zich om alle bevestigde on-line bestellingen uit te voeren binnen de vooropgestelde termijn indien zij beantwoorden aan alle bepalingen in de Algemene Voorwaarden van Freshfoodpoint.be. Indien zulks niet mogelijk is o.w.v. welke reden dan ook, dan neemt De Laere BVBA contact op met de klant om de mogelijke alternatieven te bespreken.

Off-line

Off-line bestellingen via telefoon of e-mail dienen altijd door beide partijen per e-mail bevestigd te worden. In deze e-mail worden alle noodzakelijke gegevens vermeld, met name :

 • de omschrijving zoals vermeld op www.freshfoodpoint.be van het product dat besteld wordt
 • het aantal personen, de datum en het uur van afhaling of levering
 • de contactgegevens van de klant
 • de naam van de persoon voor wie de bestelling bestemd is
 • in geval van een bedrijfsbestelling de correcte facturatiegegevens en een bestelreferentie die de administratieve afhandeling van het factuur binnen de gevraagde betaaltermijn van 15 dagen na factuurdatum, mogelijk maakt.

De Laere BVBA behoudt zich het recht voor een bestelling niet te bevestigen, om welke reden dan ook, inzonderheid een probleem met de ontvangen bestelling (bijvoorbeeld onleesbaar document), een abnormale bestelling, gebeurlijke pannes of storingen (bv. bij een van de respectievelijke internetproviders via dewelke het elektronisch dataverkeer verloopt) of een te verwachten probleem met de uit te voeren levering. – De BVBA De Laere stelt de klant daarvan in kennis voor zover zij in die mogelijkheid verkeerd. De BVBA De Laere kan niet aansprakelijk gesteld worden voor het niet ontvangen van een bestelling wanneer de klant om welke reden dan ook geen bevestiging ontvangen heeft. De Laere BVBA zal in dergelijk geval in de mate van het mogelijke proberen om een alternatieve oplossing te zoeken.

De Laere BVBA behoudt zich het recht voor een nieuwe bestelling van de klant te weigeren indien verschuldigde bedragen met betrekking tot vorige bestellingen niet tijdig werden voldaan door de klant.

Artikel 5 – Beschikbaarstelling van bestellingen en leveringsvoorwaarden

De klant dient bij het plaatsen van zijn bestelling te kiezen op welke plaats en datum de koopwaar beschikbaar wordt gesteld.

De leveringen worden hoofdzakelijk in eigen beheer uitgevoerd door Het Waar Genoegen en dit behoudens uitzonderlijke afspraak, tijdens de normale kantooruren. De klant dient het leveringsadres zodanig te kiezen dat de levering makkelijk in ontvangst kan worden genomen. Leveringen dienen bij voorkeur op de begane grond in ontvangst genomen te worden. In casu bij afwezigheid van een lift kan De Laere BVBA levering op een hoger gelegen verdieping weigeren of extra leveringskosten aanrekenen.

De Laere BVBA behoudt zich het recht voor naar eigen goeddunken een beroep te doen op elke logistieke dienstverlener om haar producten op het door de klant aangegeven adres te leveren. Eventuele uitzonderlijke meerkosten die hieruit voortvloeien worden voorafgaand aan de levering aan de klant meegedeeld.

De leveringskosten voor levering in een straal van 5km rond de winkel in Zaventem centrum bedragen 8,90 € all-in voor elk winkelwagentje ter waarde van minder dan 30 € all-in (exclusief leveringskosten). De basisprijs voor aanbieding betreft aflevering op de begane grond.

Leveringen worden hoofdzakelijk uitgevoerd in een straal van 5 km rond de winkel. Binnen deze straal zijn de leveringen gratis en dit vanaf een minimum waarde (all-in, exclusief leveringskosten) van:

€ 50 voor ontbijtvergaderingen (uur van levering af te spreken) € 30 voor lunch-bestellingen (levering tussen 10u30 en 12u30) € 50 voor leveringen na de middag tussen 14u00 en 19u00, all-in (exclusief leveringskosten)

Voor alle leveringen buiten de straal van 5 km rond de winkel vindt u de minimum waarde hieronder. Alle bestellingen dienen te gebeuren volgens de vooropgestelde criteria.


Minimum bestelling van € 30,00 all-in (exclusief leveringskosten)

 • 1831 Diegem bedrijvenpark
 • 1930 Zaventem – Nossegem
 • 1932 St.-Stevens-Woluwe


Minimum bestelling van € 50,00 all-in (exclusief leveringskosten)

 • 1140 Evere
 • 1831 Diegem Centrum
 • 1930 Nossegem
 • 1931 Brucargo
 • 1933 Sterrebeek


Voor de andere zones : bel ons om te bespreken of levering mogelijk is en de mogelijke leverkosten te kennen.

 • 1820 Steenokkerzeel
 • 1830 Machelen
 • 1800 Vilvoorde
 • 1110 Brussel NATO
 • 1950 Kraainem
 • 1200 St.-Lambrechts-Woluwe
 • Provincies Vlaams Brabant & Antwerpen

Door bestelling te plaatsen verbindt de klant zich ertoe de door de bezorger voorgelegde leverbon te ondertekenen, waarop hij elke noodzakelijk geachte opmerking kan vermelden. Door de bestelbon te ondertekenen bevestigt de klant het daarop vermelde aantal pakketten ontvangen te hebben. Indien de klant beschadigde of ontbrekende producten vaststelt, moet hij binnen ten hoogste 1 uur een klacht indienen bij de De Laere BVBA en dit per telefoon met bevestiging per e-mail, fax of per post.

Bij alle voorvallen van overmacht zoals verkeersopstoppingen stakingen enz., waardoor een levering vertraging oploopt, verhinderd of onuitvoerbaar wordt, worden de verplichtingen van De Laere BVBA tenietgedaan zonder dat de klant aanspraak kan maken op schadevergoeding, ook indien het voorval langer dan 1 dag duurt. In dit hypothetische geval wordt de klant integraal en automatisch bevrijdt van zijn verplichtingen m.b.t de door hem geplaatste bestelling.

Indien mogelijk stelt De Laere BVBA de klant zo snel mogelijk en dezelfde dag nog en met alle geëigende middelen in kennis van het bestaan van een dergelijk voorval, teneinde de laatstgenoemde in staat te stellen zijn bestelling(en) naar eigen wens zelf af te halen of per e-mail of telefoon te antwoorden op de daartoe strekkende kennisgeving. Indien de koopwaar niet aan de klant afgeleverd kan worden door diens schuld of toedoen blijft de klant gehouden de integrale koopprijs ervan te voldoen.

Artikel 6 – Leveringstermijnen

Voor alle producten in de webshop is een levertermijn bepaald. Voor alle producten die niet de dag zelf geleverd kunnen worden, vragen we de klant om deze producten planmatig te bestellen en dit uiterlijk op het aangegeven aantal dagen voor de gewenste leverdatum.

De levering gebeurt op de dag van bestelling voor alle voedingsartikelen die voorradig zijn en waarvoor er op de website geen beperking van de besteltermijn (bv minimum 3 uur, 1 dag of meerdere dagen) voorzien is of op het door de klant bij de bestelling gecommuniceerde tijdstip (dag en uur). Bij grotere bestellingen (vanaf 500 euro) kan de levertermijn variëren van 1 dag tot een week na bestelling naargelang de vraag van de klant en de tijd die De Laere BVBA nodig heeft om deze bestelling voor te bereiden. Indien een besteld artikel niet voorradig is op het ogenblik van de bestelling of niet voorradig kan zijn voor productie tegen de gevraagde leverdatum en/of uur, laat De Laere BVBA dit de klant zo snel als redelijkerwijze mogelijk weten en stelt De Laere BVBA indien mogelijk een gelijkaardig of gelijkwaardig ander product voor.

Bestellingen van producten die dezelfde dag leverbaar zijn en voor levering na de middag (14u-16u30) of 's avonds (16u30-18u) bestemd zijn moeten ten allerlaatste om 13u van de dag van levering doorgegeven worden. We behouden ons het recht voor om bestellingen die te laat aangevraagd zijn om logistieke redenen te weigeren.

Als de klant geen rekening kan houden met de mogelijkheid om planmatig te bestellen, dan kan hij telefonisch contact opnemen om na te gaan of het gewenste product (veelal de dag zelf) nog voor het gewenste tijdstip geleverd kan worden. Bij telefonisch akkoord dient de klant, voor een vlotte afhandeling van de administratie, per e-mail op orders@freshfoodpoint.be een schriftelijke bevestiging van de off-line bestelling door te sturen. Zonder deze schriftelijke bevestiging wordt de off-line bestelling niet in onze planning opgenomen. Naargelang de complexiteit van de voorbereiding van de bestelling en de tijd nodig om ze klaar te maken, kan er een supplement aangerekend worden van maximaal 20% van de basisprijs vermeld op www.freshfoodpoint.be.

Artikel 7 – Prijzen

Alle opgegeven prijzen zijn uitgedrukt in euro (€) en exclusief BTW. De prijs die de klant wordt aangerekend is die welke vermeld wordt bij het bevestigen van de bestelling door de klant op de website www.freshfoodpoint.be. De producten en diensten worden betaald per bankcontact kaart op een beveiligde website op de server van onze provider. De betaal- of kredietkaart van de klant wordt gedebiteerd in euro (€) twee dagen na aanvaarding van de bestelling door De Laere BVBA. De Laere BVBA behoudt de eigendom van het (de) product(en) tot op het ogenblik dat de klant de prijs voor het (de) product(en) en diensten integraal heeft betaald en de bestelde producten zijn afgeleverd bij de klant.

Alle vermelde prijzen zijn indicatief. De aangerekende prijs is de prijs die geldt op de dag van de aanbieding en die op de dag van de aanbieding terug te vinden is op de website www.freshfoodpoint.be. De aangerekende prijs wordt ook vermeld op het begeleidingsdocument van de goederen. De prijzen die in de gedrukte en of .pdf brochures worden vermeld, kunnen wijzigen door verandering in de marktsituatie, wijzigingen van de btw, accijns-, douane- en/of andere wettelijke opgelegde tarieven en/of prijzen, ecotaks, grondstoffenkoers, verpakkingskosten of rechtzetting van eventuele drukfouten.

Voor de producten waarvoor op de website geen prijs wordt vermeld, geldt de dagprijs van de dag waarop de aanbieding voorzien is. De opgave van prijs slaat uitsluitend op het artikel zoals het woordelijk wordt omschreven, de bijhorende foto is illustratief en de klant kan hieraan geen rechten ontlenen.

Artikel 8 – Productinformatie

De foto’s ter illustratie van de producten gelden uitsluitend ter informatie. De begeleidende tekst van deze foto’s is een beschrijving van de goederen. Eventuele verschillen tussen de foto’s en de producten betreffen uitsluitend afwijkingen o.w.v. de verse aard van de goederen en houden geen verband met de essentiële kwaliteitsverschillen. De kleur van de in de online shop afgebeelde voedingswaren kan afwijken van de daadwerkelijke kleur.

Artikel 9 – Betalingsvoorwaarden

Alle bestellingen via www.freshfoodpoint.be dienen contant betaald te worden door middel van de online betaalmodulde. Een eventuele offline afhandeling van betaling via overschrijving van het op het factuur vermelde bedrag dient uitdrukkelijk en voorafgaand aan de levering van de bestelling besproken te worden met De Laere BVBA. Betaling via overschrijving wordt dan als betaalwijze geactiveerd onder strikte voorwaarden, daarop zijn ook de bepalingen van Artikel 9, 2de lid (intresten en forfaitaire schadeloosstelling) van toepassing. De Laere BVBA hanteert hiervoor een betaaltermijn van 15 dagen na factuurdatum.

Indien enig openstaand bedrag niet tijdig of onvolledig betaald zou worden, zal zonder voorafgaande ingebrekestelling van rechtswege de openstaande hoofdsom verhoogd worden met een forfaitaire schadevergoeding van 15% van de openstaande schuld, met een minimum van EUR 25,00. Daarenboven wordt op het openstaande bedrag van rechtswege en zonder ingebrekestelling een nalatigheidsintrest van 12% van toepassing tot aan de volledige betaling. Openstaande facturen kunnen bij het overschrijden van een betaaltermijn met 30 dagen na factuurdatum via een externe partner geïnd worden, hetgeen aanleiding geeft tot een bijkomende administratieve kost van EUR 10,00 per invordering.

De Laere BVBA heeft het recht om in geval van laattijdige betaling leveringen aan de betreffende klant onmiddellijk, eenzijdig en zonder waarschuwing op te schorten. Bovendien mag De Laere BVBA, vanaf de eerste laattijdige betaling, de betaling eisen van elke nog niet vervallen factuur van de betreffende klant. Wanneer een personeelslid dat via het on-line bestelplatform van www.freshfoodpoint voor bedrijven besteld, zijn maandelijkse rekening niet betaald of de firma verlaat met een openstaande rekening wordt zijn werkgever aansprakelijk voor het innen en doorstorten van het verschuldigde bedrag.

De Laere BVBA, stuurt alle facturen via elektronische weg, tenzij de klant uitdrukkelijk te kennen heeft gegeven dit niet te wensen. De klant gaat akkoord om alle communicatie met DE LAERE bvba en zijn aangestelden te voeren via digitale communicatie (e-mail of GSM).

Artikel 10 – Privacybescherming

De Laere BVBA is gehouden tot bescherming van uw privacy. Alle persoonsgegevens die worden ingezameld wanneer u zich aanmeldt bij onze verkoopsite worden uitsluitend gebruikt om uw bestelling te verwerken en u desgewenst te informeren over nieuwe producten en diensten. De Laere BVBA verbindt zich ertoe uw persoonsgegevens niet te verkopen, te verhuren of openbaar te maken aan wie dan ook (en inzonderheid aan derden).

Artikel 11 – Vereiste informatie

Door een bestelling te plaatsen op de verkoopsite www.freshfoodpoint.be stemt u in met het gebruik door De Laere BVBA van de u betreffende persoonsgegevens die u hebt meegedeeld of die worden ingezameld wanneer u navigeert op de website. Wij hebben deze gegevens (naam, e-mailadres, postadres, nummer en vervaldatum van de kredietkaart enz.) nodig om uw bestellingen te verwerken.

Artikel 12 – Bescherming van persoonsgegevens

Bestellingen (met informatie over uw account) worden verzonden via een beveiligde server. Alle gegevens die u ons meedeelt worden door de beveiligingssoftware (SSL) versleuteld voordat ze naar ons worden verzonden. Bovendien worden alle uitgewisselde berichten beschermd tegen ongeoorloofde toegang door derden.

Artikel 13 – Waarborg

De klant heeft recht op de wettelijke waarborg tegen verborgen gebreken op de verkochte producten. Al onze producten worden met de grootst mogelijke zorg samengesteld en klaargemaakt. Er bestaat evenwel geen enkele verplichting tot waarborg in geval van fouten, schade te wijten aan onzorgvuldige behandeling na ontvangst van de goederen. De koper dient de goederen gekoeld te bewaren indien het product niet binnen het uur na levering verbruikt wordt. Bij uitzonderlijke zomertemperaturen (boven 25°), is het noodzakelijk de geleverde goederen onmiddellijk in een koeling te zetten ten einde de versheid na levering te waarborgen. De geleverde producten dienen in ieder geval binnen een periode van 2 à 3 uur te worden geconsumeerd.

Artikel 14 – Klachten

Eventuele klachten in verband met de geleverde dienst en de staat van de vers aangeboden goederen moeten uiterlijk 1 uur na de levering van de aankoop aan De Laere BVBA worden gemeld, op straffe van verval van elk recht.

De Laere BVBA is niet aansprakelijk voor schade die na levering door de klant of een derde wordt veroorzaakt, noch voor onrechtstreekse schade zoals bijvoorbeeld verzaken aan gekoelde bewaring na levering, diefstal enz…

Artikel 15- Intellectuele eigendom

Door zich aan te melden op de website www.freshfoodpoint die werd ontwikkeld door De Laere BVBA, houder van alle daarmee samenhangende intellectuele eigendomsrechten, verbindt de klant zich ertoe het geheel of een deel van de inhoud daarvan niet te kopiëren noch te downloaden, tenzij De Laere BVBA hem op voorhand uitdrukkelijk toestemming daartoe heeft gegeven.

Artikel 16 – Bewijs

De klant aanvaardt dat elektronische communicaties en back-ups als bewijsvoering kunnen dienen.

Artikel 17 – Toepasselijk recht – Bevoegde rechter

Het Belgisch recht is van toepassing, Bij eventuele geschillen zijn uitsluitend de rechtbanken te Brussel bevoegd.

Artikel 18 – Ons contacteren

Als u vragen hebt over producten van De Laere BVBA of vragen over uw bestelling :
• stuurt u ons dan een e-mail op info@hfreshfoodpoint.be
• of neem telefonisch contact op via +32 2 720 00 97 van dinsdag tot zaterdag, van 9.00 tot 12.00 uur en van 13.00 tot 17.00 uur.

Vragen ?

Heeft u vragen, bel ons dan gerust!

02 720 00 97