Algemene voorwaarden

Voorliggende algemene verkoopsvoorwaarden beheersen alle relaties tussen:

de onderneming De Laere BVBA, met maatschappelijke zetel aan het Kerkplein 15, 1930 Zaventem, BTW BE 0466.824.277, RPR Telefoonnummer : 02 720 00 97 – Faxnummer : 02 725 42 51 (hierna “Fresh Food Point.be”) en de partijen die via de website www.freshfoodpoint.be een bestelling plaatsen (hierna « de Consument » te noemen).

Fresh Food Point.be biedt haar klanten de mogelijkheid om bepaalde artikelen te bestellen en deze af te halen of op het door de Consument gewenste professionele adres te laten leveren.

Onderhavige Algemene Voorwaarden (“Voorwaarden”) zijn van toepassing op alle artikelen uit het freshfoodpoint.be webshop-assortiment en voor elke bestelling die de Consument via www.freshfoodpoint.be plaatst bij De Laere BVBA.

Door het vakje “Ik ga akkoord met de algemene verkoopvoorwaarden” aan te vinken bevestigt de Consument voorafgaand aan elke transactie van deze voorwaarden kennis genomen te hebben en deze integraal te aanvaarden.

Artikel 1 – Algemene bijzondere verkoopsvoorwaarden
Door de bestelling te plaatsen via de website www.freshfoodpoint.be bevestigt de Consument kennis te hebben genomen van deze Algemene Verkoopswaarden evenals van de bijzondere verkoopsvoorwaarden zoals die vermeld staan op het scherm (benaming, prijs, gewicht, hoeveelheid, bijzondere producteigenschappen, kostprijs van de prestaties enz.). Door een bestelling te plaatsen verklaart U zich als Consumetn zonder voorbehoud de algemene voorwaarden van Fresh Food Point.be - zoals gepubliceerd op de website www.freshfoodpoint.be - te aanvaarden.

Artikel 2 – Aanbod
Ondanks het feit dat de brochures en de webshop met de grootst mogelijke zorgvuldigheid worden samengesteld, is het mogelijk dat de aangeboden informatie onvolledig is, materiële fouten bevat of niet up-to-date is.

Fresh Food Point.be is wat de juistheid, de actueelheid en de volledigheid van de aangeboden informatie slechts gehouden tot een middelenverbintenis. Fresh Food Point.be is niet aansprakelijk in geval van materiële fouten, zet- of drukfouten.

Het aanbod geldt steeds zolang de voorraad strekt en kan te allen tijde worden aangepast of ingetrokken door Fresh Food Point.be. Fresh Food Point.be is gerechtigd om – zonder opgave van redenen – bestellingen te weigeren, de leveringstermijnen aan te passen, de leveringen te splitsen en andere voorwaarden te verbinden aan de levering.

Artikel 3 – Producten of diensten bestellen

3.1. Online bestellen

Stap 1

a. Registratie & login

Alvorens over te gaan tot het plaatsen van een bestelling, dient de Consument zich te registreren in het webshop systeem. De registratie dient slechts een maal te gebeuren. Bij een volgend bezoek volstaat het om zichzelf in te loggen met behulp van de gebruikersnaam (e-mail adres van de Consument) en wachtwoord dat de Consument als bevestiging van de registratie per e-mail ontvangen heeft.

b. On-line bestellen

Na het doorlopen van de webshop en het selecteren van de de gewenste producten, plaatst de Consument zijn bestelling door te klikken op de knop "bestel dit winkelmandje". Indien de Consument nagelaten heeft om zich eerst te registreren of in te loggen, kan hij dit alsnog doen in stap 2.

Stap 2 : Klant gegevens

Indien de Consument correct ingelogd (aangemeld) is verschijnt er een overzicht van alle klantgegevens met alle details van de bestelling. Indien de Consument nog niet geregistreerd of ingelogd is kan hij hier alsnog de nodige gegevens invullen. Om verder te gaan kan de Consument klikken op een van de 3 groene knoppen ondereaan : 'verder winkelen', 'terug naar winkelmandje' of 'volgende stap'.

Stap 3 : Overzicht

Hier kan de Consument zijn gegevens en de bestelling nog eens nakijken. Vervolgens kan de Consument zijn bestelling bijsturen door te klikken op de knop “bestelling aanpassen", kiezen om verder automatisch akkoord met onze algemene verkoopsvoorwaarden.

Stap 4 :

De Consument krijgt een finaal overzicht ter nazicht en bevestigt door te klikken op de knop " bestelling bevestigen" waarna de site een verbinding maakt met de beveiligde online betaalmodule van Ogone.

Stap 5 :

Op het scherm van de beveiligde online betaalmodule van Ogone voert de Consument de nodige bankgegevens in. Na de online betaalprocedure te hebben doorlopen keert de Consument automatisch terug naar www.freshfoodpoint.be.

3.2 On-line betaalsysteem

De systemen van PAY.NL voor automatische transactieregistratie gelden als bewijs van de aard, de inhoud en de datum van de bestelling. Voor elke bestelling ter waarde van meer dan 750 € (all-in prijs van de koopwaar) dient de Consument, met uitsluiting van elke andere bestelwijze, de bestelbon op het scherm af te drukken en behoorlijk ondertekend te versturen naar De Laere BVBA, Kerkplein 15, 1930 Zaventem. Daaraan moet een kopie van voorliggende algemene verkoopsvoorwaarden worden toegevoegd, eveneens behoorlijk ondertekend door de Consument. Bij ontstentenis kan elke bestelling die dit bedrag te boven gaat niet in aanmerking genomen worden en kan daaraan geen enkele rechtskracht worden ontleend.

3.3 Off-line bestellen

De Consument kan ervoor kiezen om zijn bestelling off-line door te geven. Dit kan per e-mail aan orders@freshfoodpoint.be of telefonisch op 02 720 00 97. In beide gevallen dient de Consument rekening te houden met de voor elk product bepaalde levertermijn en de bepalingen de in Artikel 4. van deze Algemene Voorwaarden. Bij telefonische bestelling vragen we om uw bestelling via e-mail te bevestigen en om uw contactgegevens op te geven.

Artikel 4 – Bevestiging van bestellingen
4.1. On-line bestellingen worden door website www.freshfoodpoint.be automatisch bevestigd via een e-mail waarin de details van de on-line bestelling worden samengevat.  Zonder deze schriftelijke bevestiging, wordt de bestelling als niet bestaande beschouwd.

Wanneer de betaling volgens de door u gekozen betalingsmodaliteit (hetzij on-line, hetzij per overschrijving, hetzij contant in de winkel) voldaan is, bevestigt Freshfoodpoint.be de bestelling. De verkoop wordt pas definitief op het ogenblik dat de bestelling schriftelijk werd bevestigd door Freshfoodpoint.be.

On-line bestellingen worden pas door het webshop systeem als bevestigd beschouwd als ook de bevestiging van betaling via de on-line betaalmodule is afgehandeld. Freshfoodpoint.be engageert zich om alle bevestigde on-line bestellingen uit te voeren binnen de vooropgestelde termijn indien zij beantwoorden aan alle bepalingen in de Algemene Voorwaarden van Freshfoodpoint.be. Indien zulks niet mogelijk is o.w.v. welke reden dan ook, dan neemt Freshfoodpoint.be contact op met de Consument om de mogelijke alternatieven te bespreken.

4.2. Off-line bestellingen via telefoon of e-mail dienen altijd door beide partijen per e-mail bevestigd te worden. In deze e-mail worden alle noodzakelijke gegevens vermeld, met name :

 • De omschrijving zoals vermeld op www.freshfoodpoint.be van het product dat besteld wordt.
 • Het aantal personen, de datum en het uur van afhaling of levering.
 • De contactgegevens van de Consument.
 • De naam van de persoon voor wie de bestelling bestemd is.
 • In geval van een bedrijfsbestelling, de correcte facturatiegegevens en een bestelreferentie die de administratieve afhandeling van het factuur binnen de gevraagde betaaltermijn van 15 dagen na factuurdatum, mogelijk maakt.
 • Indien van toepassing, het correcte leveringsadres met - bij afwijkende of moeilijk te bereiken leveringslocaties - duidelijke beschrijving van de plaats van levering.

Freshfoodpoint.be behoudt zich het recht voor een bestelling niet te bevestigen, om welke reden dan ook, inzonderheid een probleem met de ontvangen bestelling (bijvoorbeeld onleesbaar document), een abnormale bestelling, gebeurlijke pannes of storingen (bv. bij een van de respectievelijke internetproviders via dewelke het elektronisch dataverkeer verloopt) of een te verwachten probleem met de uit te voeren levering. – Freshfoodpoint.be stelt de Consument daarvan in kennis voor zover zij in die mogelijkheid verkeerd. Freshfoodpoint.be kan niet aansprakelijk gesteld worden voor het niet ontvangen van een bestelling wanneer de Consument om welke reden dan ook geen bevestiging ontvangen heeft. Freshfoodpoint.be zal in dergelijk geval in de mate van het mogelijke proberen om een alternatieve oplossing te zoeken. 

Freshfoodpoint.be heeft het recht een nieuwe bestelling van de Consument te weigeren indien verschuldigde bedragen met betrekking tot vorige bestellingen niet tijdig werden voldaan door de Consument.

Artikel 5 – Beschikbaarstelling van bestellingen en leveringsvoorwaarden
De Consument dient bij het plaatsen van zijn bestelling te kiezen op welke plaats en datum de koopwaar beschikbaar wordt gesteld.
De leveringen worden hoofdzakelijk in eigen beheer uitgevoerd door Het Waar Genoegen en dit behoudens uitzonderlijke afspraak, tijdens de normale kantooruren. De Consument dient het leveringsadres zodanig te kiezen dat de levering makkelijk in ontvangst kan worden genomen. Leveringen dienen bij voorkeur op de begane grond in ontvangst genomen te worden. In casu bij afwezigheid van een lift kan Fresh Food Point.be levering op een hoger gelegen verdieping weigeren of extra leveringskosten aanrekenen.

Fresh Food Point.be behoudt zich het recht voor naar eigen goeddunken een beroep te doen op elke logistieke dienstverlener om haar producten op het door de Consument aangegeven adres te leveren. Eventuele uitzonderlijke meerkosten die hieruit voortvloeien worden voorafgaand aan de levering aan de Consument meegedeeld.

De leveringskosten voor levering in een straal van 5km rond de winkel in Zaventem centrum bedragen 8,90 € all-in voor elk winkelwagentje ter waarde van minder dan 40 € all-in (exclusief leveringskosten). De basisprijs voor aanbieding betreft aflevering op de begane grond. Doorgaans worden leveringen van bestellingen onder de 40 € niet uitgevoerd, behoudens uitdrukkelijke afspraak met de klant. Voor online bestellingen onder dit bedrag nemen we contact op met de klant om te verwittigen dat de bestelling klaar zal staan voor afhaling.

Freshfoodpoint.be werkt met vaste leveringsmomenten die online bij het afronden van de bestelling kunnen gekozen worden. Afwijkingen op deze leveringsmomenten dienen altijd voorafgaand telefonisch op electronisch besproken te worden en worden enkel na onderling akkoord en e-mail bevestiging toegestaan. 

Leveringen worden hoofdzakelijk uitgevoerd in een straal van 5 km rond de winkel. Binnen deze straal zijn de leveringen gratis en dit vanaf een minimum waarde (all-in, exclusief leveringskosten) van:

€ 75 voor ontbijtvergaderingen (uur van levering af te spreken) € 40 voor lunch-bestellingen (levering tussen 10u30 en 12u30) € 75 voor leveringen na de middag tussen 14u00 en 18u00, all-in (exclusief leveringskosten)

Voor alle leveringen buiten de straal van 5 km rond de winkel vindt u de minimum waarde hieronder. Alle bestellingen dienen te gebeuren volgens de vooropgestelde criteria.

Minimum bestelling van € 40,00 all-in (exclusief leveringskosten)

 • 1831 Diegem bedrijvenpark
 • 1930 Zaventem – Nossegem
 • 1935 Corporate Village – Zaventem
 • 1932 St.-Stevens-Woluwe

Minimum bestelling van € 60,00 all-in (exclusief leveringskosten)

 • 1140 Evere
 • 1831 Diegem – Centrum
 • 1930 Nossegem
 • 1931 Brucargo

Voor de andere zones : bel ons om te bespreken of levering mogelijk is.

 • 1820 Steenokkerzeel
 • 1830 Machelen
 • 1933 Sterrebeek – Centrum
 • 1800 Vilvoorde
 • 1110 Brussel NAVO
 • 1950 Kraainem
 • 1200 St.-Lambrechts-Woluwe
 • Provincies Vlaams Brabant & Antwerpen

Door bestelling te plaatsen verbindt de Consument zich ertoe de door de bezorger voorgelegde leverbon te ondertekenen, waarop hij elke noodzakelijk geachte opmerking kan vermelden. Door de bestelbon te ondertekenen bevestigt de Consument het daarop vermelde aantal pakketten ontvangen te hebben. Indien de Consument beschadigde of ontbrekende producten vaststelt, moet hij binnen ten hoogste 1 uur een klacht indienen bij de Fresh Food Point.be en dit per telefoon met bevestiging per e-mail, fax of per post.

Bij alle voorvallen van overmacht zoals verkeersopstoppingen stakingen enz., waardoor een levering vertraging oploopt, verhinderd of onuitvoerbaar wordt, worden de verplichtingen van Fresh Food Point.be tenietgedaan zonder dat de Consument aanspraak kan maken op schadevergoeding, ook indien het voorval langer dan 1 dag duurt. In dit hypothetische geval wordt de Consument integraal en automatisch bevrijdt van zijn verplichtingen m.b.t de door hem geplaatste bestelling.

Indien mogelijk stelt Fresh Food Point.be de Consument zo snel mogelijk en dezelfde dag nog en met alle geëigende middelen in kennis van het bestaan van een dergelijk voorval, teneinde de laatstgenoemde in staat te stellen zijn bestelling(en) naar eigen wens zelf af te halen of per e-mail of telefoon te antwoorden op de daartoe strekkende kennisgeving. Indien de koopwaar niet aan de Consument afgeleverd kan worden door diens schuld of toedoen blijft de Consument gehouden de integrale koopprijs ervan te voldoen.

Artikel 6 – Leveringstermijnen
Voor alle producten in de webshop is een levertermijn bepaald. Voor alle producten die niet de dag zelf geleverd kunnen worden, vragen we de Consument om deze producten planmatig te bestellen en dit uiterlijk op het aangegeven aantal dagen voor de gewenste leverdatum.

De levering gebeurt op de dag van bestelling voor alle voedingsartikelen die voorradig zijn en waarvoor er op de website geen beperking van de besteltermijn (bv minimum 3 uur, 1 dag of meerdere dagen) voorzien is of op het door de Consument bij de bestelling gecommuniceerde tijdstip (dag en uur). Bij grotere bestellingen (vanaf 500 euro) kan de levertermijn variëren van 1 dag tot een week na bestelling naargelang de vraag van de Consument en de tijd die Fresh Food Point.be nodig heeft om deze bestelling voor te bereiden. Indien een besteld artikel niet voorradig is op het ogenblik van de bestelling of niet voorradig kan zijn voor productie tegen de gevraagde leverdatum en/of uur, laat Fresh Food Point.bedit de Consument zo snel als redelijkerwijze mogelijk weten en stelt Fresh Food Point.beindien mogelijk een gelijkaardig of gelijkwaardig ander product voor.

Als de Consument geen rekening kan houden met de mogelijkheid om planmatig te bestellen, dan kan hij telefonisch contact opnemen om na te gaan of het gewenste product (veelal de dag zelf) nog voor het gewenste tijdstip geleverd kan worden. Bij telefonisch akkoord dient de Consument, voor een vlotte afhandeling van de administratie, per e-mail op orders@freshfoodpoint.be een schriftelijke bevestiging van de off-line bestelling door te sturen. Zonder deze schriftelijke bevestiging wordt de off-line bestelling niet in onze planning opgenomen. Naargelang de complexiteit van de voorbereiding van de bestelling en de tijd nodig om ze klaar te maken, kan er een supplement aangerekend worden van maximaal 20% van de basisprijs vermeld op www.freshfoodpoint.be.

Artikel 7 - Ontbinding van de overeenkomst en annulering van de bestelling
7.1. Om wille van de bederfelijkheid van het dagverse aanbod heeft de Consument geen recht om de overeenkomst te ontbinden. Annulering van de bestelling door de Consument is slechts mogelijk indien Fresh Food Point.be expliciet aangeeft dat annulering van de bestelling door de Consument mogelijk is.

7.2. Geldig kostenloos annuleren kan derhalve enkel bij planmatige bestellingen die ruim op voorhand (ten minste 2-dagen) werden doorgegeven. In dat geval kan de Consument zijn intentie tot annulatie tot 24 uur voor het moment van levering schriftelijk (per email) kenbaar maken. Wordt de bestelling minder dan 24u voor het effectieve levermoment van de bestelling geannuleerd, dan heeft Freshfoodpoint.be het recht om tot 100% van de het totaalbedrag aan te rekenen. Freshfoodpoint.be heeft het recht om annulaties geheel of gedeeltelijk te weigeren indien de aankoop of productie van grondstoffen voor de bestelling op het moment van de annulatie al opgestart is.

7.3. Freshfoodpoint.be heeft het recht heeft de bestelling te annuleren indien er bijvoorbeeld sprake is van overmacht, indien het artikel of een belangrijk component niet meer beschikbaar is of indien de consument een incorrect of onbereikbaar telefoonnummer of bezorgadres heeft opgegeven.

7.4. Indien de Consument een valse bestelling plaatst (bijvoorbeeld door niet te betalen of door niet aanwezig te zijn op de bezorglocatie of afhaallocatie om de bestelling in ontvangst te kunnen nemen) of anderszins zijn plichten die voortvloeien uit de overeenkomst niet nakomt, dan kan Freshfoodpoint.be besluiten om toekomstige bestellingen van de betreffende Consument te weigeren.

Freshfoodpoint.be heeft het recht om bestellingen te weigeren en te annuleren, indien er gerede twijfel bestaat over de juistheid of authenticiteit van de bestelling. Indien Freshfoodpoint.be een bestelling annuleert die al betaald is, dan zal Freshfoodpoint.be dat bedrag terug storten op de dezelfde rekening als waarvan de betaling heeft plaatsgevonden. Indien de Consument aantoonbaar valse of frauduleuze bestellingen plaatst, dan kan Freshfoodpoint.be hiervan aangifte doen bij de politie.

Artikel 8 – Prijzen
Alle opgegeven prijzen zijn uitgedrukt in euro (€) en inclusie BTW. De prijs die de Consument wordt aangerekend is die welke vermeld wordt bij het bevestigen van de bestelling door de Consument op de website www.freshfoodpoint.be. De producten en diensten worden betaald per bankcontact, krediet kaart of via overschrijving op een beveiligde website op de server van onze provider. De betaal- of kredietkaart van de Consument wordt gedebiteerd in euro (€) twee dagen na aanvaarding van de bestelling door De Laere BVBA. Freshfoodpoint.bebehoudt de eigendom van het (de) product(en) tot op het ogenblik dat de Consument de prijs voor het (de) product(en) en diensten integraal heeft betaald en de bestelde producten zijn afgeleverd bij de Consument.

Alle online vermelde prijzen zijn indicatief. De aangerekende prijs is de prijs die geldt op de dag van de aanbieding en die op de dag van de aanbieding terug te vinden is op de website www.freshfoodpoint.be. De aangerekende prijs wordt ook vermeld op het begeleidingsdocument van de goederen. De prijzen die in gedrukte en of .pdf brochures worden vermeld, kunnen afwijken van de on-line prijzen door verandering in de marktsituatie, wijzigingen van de btw, accijns-, douane- en/of andere wettelijke opgelegde tarieven en/of prijzen, ecotaks, grondstoffenkoers, verpakkingskosten of rechtzetting van eventuele drukfouten.

Voor de producten waarvoor op de website geen prijs wordt vermeld, geldt de dagprijs van de dag waarop de aanbieding voorzien is. De opgave van prijs slaat uitsluitend op het artikel zoals het woordelijk wordt omschreven, de bijhorende foto is illustratief en de Consument kan hieraan geen rechten ontlenen.

Artikel 9 – Productinformatie
De foto’s ter illustratie van de producten gelden uitsluitend ter informatie. Enkel de begeleidende tekst bij deze foto’s geldt als beschrijving van de goederen. Eventuele verschillen tussen de foto’s en de producten betreffen uitsluitend afwijkingen o.w.v. de verse aard van de goederen en houden geen verband met de essentiële kwaliteitsverschillen. De kleur van de in de online shop afgebeelde voedingswaren kan afwijken van de daadwerkelijke kleur.

Artikel 10 – Betalingsvoorwaarden
Alle bestellingen via www.freshfoodpoint.be dienen contant betaald te worden door middel van de online betaalmodulde. Een eventuele offline afhandeling van betaling via overschrijving van het op het factuur vermelde bedrag dient uitdrukkelijk en voorafgaand aan de levering van de bestelling besproken te worden met Freshfoodpoint.be. Betaling via factuur en overschrijving wordt dan als betaalwijze geactiveerd onder strikte voorwaarden. Freshfoodpoint.be hanteert hiervoor een betaaltermijn van 15 dagen na factuurdatum. Freshfoodpoint.be voegt deze service op eenvoudig verzoek toe aan het account van de Consument en behoudt zich het recht om deze service te annuleren bij niet-tijdige betalingen.

Indien enig openstaand bedrag niet tijdig of onvolledig betaald zou worden, zal zonder voorafgaande ingebrekestelling van rechtswege de openstaande hoofdsom verhoogd worden met een forfaitaire schadevergoeding van 15% van de openstaande schuld, met een minimum van EUR 25,00. Daarenboven wordt op het openstaande bedrag van rechtswege en zonder ingebrekestelling een nalatigheidsintrest van 12% van toepassing tot aan de volledige betaling. Openstaande facturen kunnen bij het overschrijden van een betaaltermijn met 30 dagen na factuurdatum via een externe partner geïnd worden, hetgeen aanleiding geeft tot een bijkomende administratieve kost van EUR 20,00 per invordering.

Freshfoodpoint.be heeft het recht om in geval van laattijdige betaling leveringen aan de betreffende Consument onmiddellijk, eenzijdig en zonder waarschuwing op te schorten. Bovendien mag Freshfoodpoint.be vanaf de eerste laattijdige betaling, de betaling eisen van elke nog niet vervallen factuur van de betreffende Consument. Wanneer een personeelslid dat via het on-line bestelplatform van www.freshfoodpoint.be voor bedrijven besteld, zijn rekening niet betaald of de firma verlaat met een openstaande rekening, wordt zijn werkgever aansprakelijk voor het innen en doorstorten van het verschuldigde bedrag.

Freshfoodpoint.be, stuurt alle facturen via elektronische weg, tenzij de Consument uitdrukkelijk te kennen heeft gegeven dit niet te wensen. De Consument gaat akkoord om alle communicatie met Freshfoodpoint.be en zijn aangestelden te voeren via digitale communicatie (e-mail of Smartphone). 

Artikel 11 – Privacybescherming
Freshfoodpoint.be is gehouden tot bescherming van uw privacy. Fresh Food Point.be is beschermt met het SSL certificaat. Alle persoonsgegevens die worden ingezameld wanneer u zich aanmeldt bij onze verkoopsite worden uitsluitend gebruikt om uw bestelling te verwerken en u desgewenst te informeren over nieuwe producten en diensten. Fresh Food Point.be verbindt zich ertoe uw persoonsgegevens niet te verkopen, te verhuren of openbaar te maken aan wie dan ook (en inzonderheid aan derden). Fresh Food Point.be verzamelt enkel die gegevens die noodzakelijk zijn om een correcte dienstverlening te verzekeren. (aanspreking, voornaam, naam, gekoppeld bedrijf, facturatiegegevens, telefoonnummer, faxnummer, email, taal, leeftijd, leveringsadres, bestellingen). U kan uw persoonlijke gegevens ten allen tijde consulteren, aanpassen of schrappen in het klantenportaal.

Artikel 12 – Vereiste informatie
Door een bestelling te plaatsen op de verkoopsite www.freshfoodpoint.be stemt u in met het gebruik door Fresh Food Point.be van de u betreffende persoonsgegevens die u hebt meegedeeld of die worden ingezameld wanneer u navigeert op de website. Wij hebben deze gegevens (naam, e-mailadres, postadres, nummer en vervaldatum van de kredietkaart enz.) nodig om uw bestellingen te verwerken.

Artikel 13 – Bescherming van persoonsgegevens
Bestellingen (met informatie over uw account) worden verzonden via een beveiligde server. Alle gegevens die u ons meedeelt worden door de beveiligingssoftware (SSL) versleuteld voordat ze naar ons worden verzonden. Bovendien worden alle uitgewisselde berichten beschermd tegen ongeoorloofde toegang door derden.

Artikel 14 – Waarborg
De Consument heeft recht op de wettelijke waarborg tegen verborgen gebreken op de verkochte producten. Al onze producten worden met de grootst mogelijke zorg samengesteld en klaargemaakt. Er bestaat evenwel geen enkele verplichting tot waarborg in geval van fouten, schade te wijten aan onzorgvuldige behandeling na ontvangst van de goederen. De koper dient de goederen gekoeld te bewaren indien het product niet binnen het uur na levering verbruikt wordt. Bij uitzonderlijke zomertemperaturen (boven 25°), is het noodzakelijk de geleverde goederen onmiddellijk in een koeling te zetten ten einde de versheid na levering te waarborgen. De geleverde producten dienen in ieder geval binnen een periode van 2 à 3 uur te worden geconsumeerd.

Artikel 15 – Klachten
Eventuele klachten in verband met de geleverde dienst en de staat van de vers aangeboden goederen moeten uiterlijk 1 uur na de levering van de aankoop aan Fresh Food Point.beworden gemeld, op straffe van verval van elk recht.

Fresh Food Point.be is niet aansprakelijk voor schade die na levering door de Consument of een derde wordt veroorzaakt, noch voor onrechtstreekse schade zoals bijvoorbeeld verzaken aan gekoelde bewaring na levering, diefstal enz…

Artikel 16- Intellectuele eigendom

Door zich aan te melden op de website www.freshfoodpoint.be die werd ontwikkeld door De Laere BV, houder van alle daarmee samenhangende intellectuele eigendomsrechten, verbindt de Consument zich ertoe het geheel of een deel van de inhoud daarvan niet te kopiëren noch te downloaden, tenzij Freshfoodpoint.be hem op voorhand uitdrukkelijk toestemming daartoe heeft gegeven.

Artikel 17 – Bewijs

De Consument aanvaardt dat elektronische communicaties en back-ups als bewijsvoering kunnen dienen.

Artikel 18 – Toepasselijk recht – Bevoegde rechter

Het Belgisch recht is van toepassing, Bij eventuele geschillen zijn uitsluitend de rechtbanken te Brussel bevoegd.

Artikel 19 – Ons contacteren

Als u vragen hebt over producten van Fresh Food Point.beof vragen over uw bestelling :
• stuurt u ons dan een e-mail op info@hfreshfoodpoint.be
• of neem telefonisch contact op via +32 2 720 00 97 van dinsdag tot zaterdag, van 9.00 tot 12.00 uur en van 13.00 tot 17.00 uur.